Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
59 / 2019 APROBAREA MAJORARII VALORII LUCRARILOR LA OB DE INVESTITII "REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE SCOALA GIMNAZIALA HARPASESTI , COMUNA POPESTI JUD IASI" CU SUMA DE 457.000 LEI DIN BUGETUL LOCAL , INCAT SUMA TOTALA PTR REALIZAREA OB DE INVESTITIE SA FIE DE 2.300.793,94 2019-06-04
58 / 2019 AVIZAREA MODIFICARII REGULAMENTULUI APAVITAL A SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE , SI APROBAREA MODIFICARILOR cONTRACTULUI DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APA SI DE CANALIZARE NR. 48/2009 PRECUM SI ACORDAREA MANDATULUI SPECIAL IN VEDEREA EXPRIMARII VOTULUI IN AGA ASARCIS 2019-06-04
57 / 2019 Aprobarea scutirii de plata majorarilor de intarziere si apenalitatilor aferente obligatiilor fiscale , constand in impozite, taxe si alte obligatii de plata datorate de catre contribuabili la bugetul local al comunei Popesti jud Iasi 2019-06-04
56 / 2019 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Popesti la nivel de an si trim II 2019 2019-06-04
55 / 2019 Privind alegerea Presedintelui de sedinta C L Popesti , jud Iasi pentru lunile iunie-iulie-august-sept, 2019 2019-06-04
54 / 2019 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare de plen a CL Popesti din 16.05.2019 si aprcesului verbal al sedintei ordinare de plen a CL Popesti din 22.4.2019 2019-06-04
52 / 2019 Aprobarea Regulamentului ptr inregistrarea audio si video a sedintelor Consiliului Local Popesti jud Iasi. 2019-05-16
51 / 2019 Aprobarea cuprinderii in inventarul domeniului public al UAT Popesti a " Monumentului Eroilor " situat in curtea scolii gimnaziale " Dimitrie Sturdza" Popersti, jud Iasi T25, P110. 2019-05-16
50 / 2019 Aprobarea valorii obiectivului de investitii " Documentatie tehnico-economica si Executie Magazie primarie Popesti " cu suma de 90.161,67 cat si aprobarea cuprinderii constructiei" cladire magazie primaria Popesti" in inventarul domeniului public al UAT Popesti, jud Iasi 2019-05-16
49 / 2019 Aprobarea majorarii valorii de inventar a terenului scolii gimnaziale "Dimitri Sturdza" Popesti cu valoare de 7489,30, conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 929/21.03.2019 si a terenului scolii din sat Harpasesti cu valoarea de 7312,29 lei, conf procesului verbal nr 931/21.03.2019 2019-05-16
48 / 2019 Aprobarea majorarii valorii de inventar a scolii Primare din satul Obrijeni cu suma de 40.000lei 2019-05-16
47 / 2019 Privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta ordinara a CL Popesti din data de 16.05.2019 2019-05-15
46 / 2019 Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii de atribuire a contractelor /acordurilor cadru ptr achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/ acorduri cadru de prestare aserviciilor ptr derularea masuriloor educative, ptr anul scolar 2019-2020 2019-04-22
45 / 2019 Aprobarea actualizarii devizului general al Ob de investitii " Reabilitare , Modernizare, Extindere si Dotare scoala gimnaziala Harpasesti , sat Harpasesti , com Popesti jud Iasi conform HG 114/2018 2019-04-22
44 / 2019 Aprobarea Programulu de Achizitii Publice ptr anul 2019 al comunei Popesti jud Iasi 2019-04-22
Înapoi