Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
46 / 2019 Aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii de atribuire a contractelor /acordurilor cadru ptr achizitia produselor aferente programului pentru scoli al Romaniei si a contractelor/ acorduri cadru de prestare aserviciilor ptr derularea masuriloor educative, ptr anul scolar 2019-2020 2019-04-22
45 / 2019 Aprobarea actualizarii devizului general al Ob de investitii " Reabilitare , Modernizare, Extindere si Dotare scoala gimnaziala Harpasesti , sat Harpasesti , com Popesti jud Iasi conform HG 114/2018 2019-04-22
44 / 2019 Aprobarea Programulu de Achizitii Publice ptr anul 2019 al comunei Popesti jud Iasi 2019-04-22
43 / 2019 Aprobarea bugetului general al UAT Popesti , jud Iasi, pentru anul 2019 si a programului anual de investitii an 2019 2019-04-22
42 / 2019 Aprobarea contului de executie bugetara , cf Art 49 din Leg 273 /2006 , legea finantelor publice localela 31.03.2019 2019-04-22
41 / 2019 Aprobarea procesului verbal alsedintei ordinare a CL Popestidin 26.03.2019 si a sedintei extraordinare de plen a CL Popesti din 10.04.2019 2019-04-22
40 / 2019 Aprobarea incheierii contractului de depozitare cu SALUBRIS SA din Iasi , pana la finalizarea licitatiei de operare a statiilor de transfer si tratarea deseurilor si intrarea in operare a noului operator desemnat de SC Girexim Universal SA , cat si imputernicirea Primarului de a semna contractul respectiv 2019-04-10
39 / 2019 Aprobarea alocarii sumei de 159.647 la obiectivul de investitii ,, Reabilitarea sectoarelor de drum comunal DC 36 si drumuri vicinale in comuna Popesti jud Iasi ,,de la obiectivul de investitii ,, Asfaltare drumuri de interes comunal in comuna Popesti jud Iasi,, 2019-03-26
38 / 2019 Aprobarea actualizarii Devizului , rest de executat la obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri prin asfaltare in comuna Popesti , jud Iasi in suma de 351.462,69 lei TVA, conform OUG 114/2018 2019-03-26
37 / 2019 Alegerea presedintelui de sedinta a CL Popesti , jud Iasi ptr lunile aprilie, mai , iunie 2019 2019-03-26
36 / 2019 Aprobarea acordarii unui ajutor financiar de urgenta din bugetul local d-lui Sturzu costel din sat Harpasesti , comuna Popesti jud Iasi 2019-03-26
35 / 2019 Aprobarea achizitiei din fonduri de la bugetul local a doua statii de autobuz 2019-03-26
34 / 2019 Aprobarea prelungirii contractelor de concesiune a pasunilor prin Act Aditional pana la data de 31.12.2019 pentru crescatorii de animale ,persoane fizice si juridice din comuna Popesti jud Iasi 2019-03-26
33 / 2019 Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL Popesti din 28.02.2019 2019-03-26
32 / 2019 Aprobarea includerii in inventarului domeniului public al UAT Popesti , a autogrederului achizitionat prin AFIR din fonduri nerambursabile . 2019-02-28
Înapoi