Știri și evenimente

publicatie de casatorie nr.14.442 din 28.12.2018

Publicatie de casatorie  Ghilenschi Sergiu si Robu Valentina

publicatie de casatorie nr.14.442 din 28.12.2018

Publicatie de casatorie  Ghilenschi Sergiu si Robu Valentina

publicatie de casatorie nr.14.442 din 28.12.2018

publicatie de casatorie nr.14.442 din 28.12.2018

Publicatie de casatorie  Ghilenschi Sergiu si Robu Valentina

Caiet de sarcini serviciul de Iluminat public

Operatorii interesati vor publica ofertele in catalagul sicap pe cod CPV-50232100-1- Servicii intretinere de iluminat public ,
Dupa incarcarea ofertelor operatorii vor trimite o informare catre compartimentul achizitii peblice -Mihalachi Mihaela , care sa contina datele de identificare ale acesteia , codul pozitiei de catalog , denumire operator economic pe adresa de email primariapoesti@gmail.com.
Informarea va fi insotita de :

oferta
declaratia privind conflictul de interese
declaratia privind neincadrarea in articolul 164,165,167 din Lg 98/2016
declaratie pe proprie raspunderte ca va respecta conditiil;e din caietul de sarcini
certificat de inregistrare a societatii
certificat constatator ONRC in termen de valabilitate la data transmiterii din care sa iasa obiectul de activitate a ofertantului Justificarea alegerii criteriului de atribuire : pretul cel mai scazut.

Ofertantul trebuie sa prezinte Licenta pentru serviciul de iluminat public ( ANRSC), toate documentele trebuiesc sa fie valabile la data depunerii

Ofertele se vor depuneb pana pe data de 09.12.2018 ora 12.

Proiect de Hotarare

Stabiliarea impozitelor si taxelorlocale pentru anul 2019

Proiect de hotarare privind instituirea taxei speciale pentru persoanele casnice si noncasnice in Com Popesti jud Iasi incepand cu anul 2019

Din anul 2019 comuna popesti este obligata conform prevederilor legale sa institue si sa administreze Serviciul de salubrizare pentru persoane casnice si noncasnice conform prevederilor legii 211 din 2011 privind regimul deseurilor, Hg 349/2005 Privind depozitarea deseurilor, a prevederilor legii 101 din 2006 privind serviuciul de salubrizare a localiattii, a legii 51/2006 la serviciilor comunitare de utilitati publice cat si Hg 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si al statutului -cadru ale asoaciatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activtate servicii de utilitati publice PUBLICA PE ACEST SAIT PENTRU CETATENII COMUNII POPESTI REGULAMENTUL DE INSTITUIRE SI ADMNISTRARE A TAXEI SPACIALE DE SALUBRTIZARE A COMUNEI POPESTI, PLANUL TARIFAR, NOTA DE FUNDAMENTARE SI PROIECTUL DE HOTARARE

Anunt de publicitate achizitie

Lucrari de itretinere si reparare a drumurilor in comuna Popesti jud Iasi, pe o lungime de L=3.8 km

Dispozitia 550 din 01.10.2018

Cu privire la interzicerea comercializarii sau consumului de bauturi alcoolice pe o distanta  de 500 m in jurul localului Sectiilor de votare din satele : Popesti , Doroscani, Obrijeni si Harpasesti, in zilele de 6-7 oct 2018 pentru desfasurarea in bune conditii  Referendumului national pentru modificarea Constitutiei.

Situatia finaciara a comunei Popesti , jud Iasi

Aprobarea proiectului de buget local pe anul 2017 si estimarea pe anii 2018-2020 al unitatii administrativ - teritoriale Popesti, judetul Iasi

Situatia finaciara a comunei Popesti , jud Iasi

Utilizarea excedentului bugetar din anul 2016 in anul 2017 pentru finantarea  sectiunii de dezvoltare.

publicatie de casatorie nr.14.034/14.09.2018

Publicatie de casatorie privind pe Tataru Andrei si Cretu Iuliana

publicatie de casatorie nr.14.034/14.09.2018

Publicatie de casatorie privind pe Tataru Andrei si Cretu Iuliana

publicatie de casatorie nr.14.018 din 06.09.2018

Publicatie de casatorie Gavril Victor si Burdiman Iuliana

publicatie de casatorie nr.13.972/28.08.2018

Publicatie de casatorie Ailoaiei Mihai-Gabriel si Mihai Nicoleta-Alexandrina

publicatie de casatorie nr.13.889 din 17.08.2018

Publicatie de casatorie Birsan Vasile-Alexandru si Moisa Andreea-Madalina

Înapoi