-

Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Dispozitia nr 598 . Convocarea sed extraordinare de plen A CL Popesti in data de 08.12.2021
HCL nr 100 Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta
HCL 99 Aprobarea caietului de sarcini a proiectului tehnic si insusirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor la ob de investitie " Interventii inlocuire acoperis la ob de investitie Construire magazie Primaria Popesti
HCL 98 Aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI POPESTI
HCL 97 Aprobarea devizului general si a indicatorilor Tehnico-economici ptr ob de investitie Reabiliatre Modernizare , Extindere si dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Sturdza Popesti
HCL 96 Aprobarea devizului general si a indicatorilor Tehnico-economici ptr ob de investitie Reabilitare si Modernizare a dispensarului din com Popesti jud Iasi
HCL 95 Stabilirea unei valori de inventar ptr terenurile identificate de catre Compartimentul Evidenta Agricola si cadastru , pentru a putea fi inregistrate in evidenta contabila .
HCl 94 Aprobarea procesului verbal al sed de indata a CL Popesti din data de 29.10.2021
HCL 93 Aprobarea Procesului verbal al sed ordinare a Consiliului Local Popesti din data de 25.10.2021
Proces Verbal al sed ordinare de CL din data de 23.11.2021
HCL 92 Desemnarea unui reprezentant al CL Popesti ptr a face parte din comisia de evaluare privind ocuparea functiei de Director si Director adj
HCL 90 Aprobarea statului de Functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Popesti ,jud Iasi valabil la data de 01.11.2021
HCL 89 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 48/2009 consolidat prin act aditional
HCL 88 Aprobarea mentinerii taxei de salubritate in com Popesti ,jud Iasi ptr anul 2022
Aprobarea Contului de Executie bugetara cf art 49 alin 12 si 13 din Lg nr 273 /2006 a finantelor publice Locale , pe cele doua sectiuni pe trim III, 2021
Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com Popesti la nivel de an si trim IV 2021
Aprobarea procesului Verbal al sedintei ordinare a CL Popesti din data de 23.09.2021 si Procesului verbal al sed extraordinare a Cl Popesti din 29.09.2021
Proces verbal al sed ordinare de C L Popesti din data de 25.10.2021
HCJ IASI nr 156/11.10.2021Privind masurile adoptate in cadrul sedintei extraordinare din data de 11.10.2021
Proces verbal al sed extraordinare a CL Popesti din data de 29.09.2021
HCL 84 Aprobarea cererii de finantare , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general estimativ ptr ob nou de investitie " Modernizare drumuri de interes local in comuna Popesti jud Iasi
HCL 83 Aprobarea cererii de finantare , a Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general estimativ pentru proiectul EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA POPESTI , JUD IASI
HCL 82 stabilirea drepturilor salariale pentru functia Administrator Public al comunei Popesti , jud Iasi
Hcl 81 Privind desemnarea consilierilor locali din CL Popesti pentru a face parte din Consiliu de Adminitratie si Comisia de asigurare a calitatii a Scolii Gimnayiale " Dimitrie Sturdza " Popesti in anul scolar 2021-2022
HCL 80 Aprobarea darii in folosinta gratuita a unei clase de la Scoala Obrijeni , Asociatiei Club Sportiv Power Box pentru desfasurarea activitatilor sportive de box , cu tinerii din comuna Popesti jud Iasi
HCL 79 Aprobarea revocarii art 1 si art 2 din HCL 51/16.06.2021
Aprobarea modificarii art 1 si art 2 cat si aprobarea revocarii art 3 din HCL 35/20,04,2021 privind modificarea pozitiilor nr 49,50 si 61 din anexa 58 , Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al CL Popesti , sectiunea I bunuri imobile , atestat prin HG 1354 /2001
HCL 77 Aprobarea modificarii organigramei si a Statului de functii al ap de specialitate a primarului com Popesti, valabil la data de 09,09,2021
HCL 76 aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a com Popesti , jud Iasi
HCL 75 Aprobarea regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului public /privat al comunei Popesti

Program de Investitii 2021Documente pdf
Program de Investitii 2021

Vizualizari: 18
Data creare: 10-09-2021 12:45:08

Program de Investitii 2020Documente pdf
Program de Investitii 2020

Vizualizari: 18
Data creare: 10-09-2021 12:41:38

Imagini din comuna Popești, județul Iași


 

Foto
Comuna Popești

Vizualizari: 73
Data creare: 12-07-2021 12:44:11

Hotarari ale Consiliului Local Popesti 2021


Documente pdf
HCL 1 Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local al anilor precedenti , a deficitului sectiunii de dezvolatare in suma de 1.958.391,42
HCL 02 Alegerea presedintelui de sedinta a CL Popesti ptr conducerea sedintei de plen din data de 21.01.2021
HCL 03 Aprobarea procesului verbal al sed ord a C L Popesti din data de 15.12.2020 a Procesului verbal al sedintei de indata din 22.12.2020 si aprocesului verbal al sed de indata din 06.01.2021
HCL 04 Aprobarea dispozitiei cu nr 632/21.12.2020 emisa de primarul com Popesti privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com Popesti jud Iasi la nivel de an si trim IV
HCL 05 Revizuirea si consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canal nr 48/2009
HCL 06 Aprobarea rexultatului inventarierii elementelor de natura activelor , datoriilor si capitalurilor proprii din cadrul primariei com Popesti , jud Iasi
HCL 07 Aprobarea utilizarii excedentului bugetar , al comunei Popesti , jud Iasi din anii anteriori si anul 2020 , in anul 2021 in suma de 4.513.960
HCL 08 Aprobarea Planului de Actiuni si Lucrari de Interes Local
HCL 09 Aprobarea programului de Activitati culturale ale com Popesti ,jud Iasi pentru anul 2021
HCL 10 Aprobarea acordarii unui ajutor financiar de urgenta din bugetul local , D-lui LUPU MARIUS din sat Padureni com Popesti , jud Iasi
HCL 11 Aprobarea acordarii unui ajutor financiar de urgenta din bugetul local , D-lui MARDAR VASILE din sat Doroscani com Popesti , jud Iasi
Aprobarea organizarii retelei de invatamant preuniversitar de stat ptr anul 2021-2022
HCL 13 Aprobarea contului de executie bughetara ,cf art 49 alin 12si 13 din Lg 273/2006 a finatelor publice locale pe cele doua sectiuni din trim IV 2020
Aprobarea procesului verrbal al sed ordinare a CL Popesti din data de 21.01.2021
HCL 15 Privind revizuirea , modificartea si actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canal nr 48/2009 prin actul aditional 41
HCL 16 Privind consolidarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de apa si canal
HCL 17 Desemnarea consilierilor locali din cadrul CL Popesti al com Popesti , care vor face parte din comisia de evaluare a performantelor individuale ale secretarului general al com Popesti jud Iasi
HCL 18 Privind initierea demersurilor pentru actualizarea Planului Urbanistic General si regulamentul Local de Urbanism al com Popesti jud Iasi prind aprobarea caietului de sarcini privind elaboarea documentatiei , Actualizarea Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al comunei Popesti , jud Iasi , inclusiv documentatiei ptr obtinerea avizelor si obtinerea acestora
HCL 19 Aprobarea majorarii valorii de inventar al activului scris in patrimoniul Public cu denumirea de " Drum modernizat DC 36 , Obrijeni -Popesti-Doroscani "
HCL 20 Privind transportul public , judetean de persoane prin curse regulate la nivel de UAT comuna Popesti , jud Iasi
HCL 21 Aprobarea schimbarii denumirii ob de investitii din " REabilitare si modernizare magazie Primaria Popesti " in " Interventii inlocuire acoperis la ob de investitii construire magazie primaria Popesti " cat si aprobarea Notei conceptuale si a devizului general la ob de investitii " Interventii inlocuire acoperis la ob de investitii construire magazie primaria Popesti "
HCL 22 Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta din bugetul local d-lui Saftei Danut din sat Harpasesti , comuna Popesti , jud Iasi
HCL 24 Aprobarea studiului de de oportunitate ,caietului de sarcini ,documentatiei de atribuire , redeventa si comisia de evaluare ptr licitatia publica privind concesionarea pasunii comunale a comunei Popesti
HCL 23 Alegerea presedintelui de sedinta a C L Popesti jud Iasi , pentru conducerea sedintei extraordinare de plen din 12.03.2021
Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare a CL din 25.02.2021, a Procesului verbal al sedintei din data de 06.01.2021 si a Procesului verbal a sedintei extraodinare din data de 12.03.2021
HCL 26/25.03.2021 Alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Popesti , jud Iasi ptr lunile : aprilie , masi ,iunie
HCL 217/ 25.03.2021 Aprobarea revocarii HCL nr 38 din 26.04.2020privind aprobarea imputernicirii d-nei Murgoci Ionela , consilier local sa tina permanent legatura intre CL Poppesti si compartimentul juridic al primariei si sa reprezinte Consiliu Local Popesti , in instantele de judecata inm care este citat Consiliu Local Popesti.
HCL 28/25.03.2021 privind aprobarea scutirii de la plata majorarilor de intarziere si a penalitatilor aferente obligatiilor fiscale , constand in impozite si taxe si alte obligatii de plata datorate de catre contribuabili la bugetul local al com Popesti , jud Iasi
HCL 29/25.03.2021 Punerea la dispozitie a unui teren cu suprafata de 10 mp si accesul pe domeniu public al localitatii Popesti in curtea scolii Obrijeni ptr o perioada de 20 de ani cu titlu de gratuitatte .
HCL 30 /25.03.2021 Aprobarea acordarii de ajutoare de urgenta din bugetul local a cetatenilor din comuna Popesti , jud Iasi care au solicitat.
HCL 31/16.04.2021 Aprobarea revocarii HCL 24 din 12.03.2021
HCL 32 /16.04.2021 Aprobarea concesionarii prin atribuire directa a pasunii comunale cu suprafata de 934 ha si 8260 mp, domeniu public
HCL 33 Aprobarea procesului verbal al sed ordinare din data de 25.03.2021
HCL 34 Aprobarea bugetului de venuituri si cheltuieli al UAT POpesti ptr anul 2021
Privind modificarea pozitiilor nr 19,50si 61 din aAnexa nr 58, Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al consiliului Local Popesti
HCL 36 privind desemnarea a 3 consilieri local , respectiv liderii grupurilor politice din CL Popesti care sa tina permanent legatura cu compartimentul juridic , persoana desemnata cu inregistrarea corespondentei postale si electronice , cat si cu secretarul com Popesti , in vederea primirii la timp a citatiilor si a altor documente juridice in care este citat CL Popesti in instantele de judecata.
Aprobarea transformarii functiei publice de executie de consilier ,cl I grad profesional asistent in functie publica de executie de consilier , cl I grad profesional principal
Aprobarea contului de executie bugetara , cf art 49 ,alin 12 si 13 din legea nr 273/2006 a finantelor publice locale pe cele doua sectiuni din trim I an 2021.
Aprobarea acordarii unui ajutor finaciar de urgenta din din bugetul local ,com Popesti
HCL 40 Aprobarea infiintarii unui post contractual de conducator auto categ C ptr autospeciala de stins incendii din dotarea SVSU Popesti
HCL 41 Revizuirea actului constitutiv si statutul Asiociatiei regionale a serviciilor de apa si canal Iasi -ARSACIS
HCL 42 Aprobarea procesului verbal al sedintei de in data a CL Popesti din 16.04.2021 si a Procesului verbal al sedintei ordinare de plen a CL POpesti din data de 20.04.2021
HCL 43 Aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie la OB de investitie " Reabilitare si modernizare drumuri comunale afectate de calamitati in comuna Popesti jud Iasi
HCL 44 Asigurarea suportului IT in vederea organizarii si dezvoltarii sistemului control intern managerial prin intermediul platformei " Solautia e-SCIM "
HCL 45/16.06.2021 Aprobarea precesului verbal al sedintei ordinare a CL Popesti din data de 20.05.2021
HCL 46/16.06.2021 Alegerea presedintelui de sedinte a C L Popesti ptr lunile iulie , august , septembrie
HCL 47/16.06.2021 Aprobarea Strategiei locale a Comunei Popesti pentru perioada 2021-2024
HCL 48/16.06.2021 Aprobarea declansarii procedurii de expropiere ptr cauza de utilitate publica locala a imobilului in suprafata de 2500 mp
HCL 49/16.06.2021 Aprobarea scutirii de plata taxei de salubritate anuala a cetatenilor din comuna Popesti ,jud Iasi care accepta sa furnizeze energie electrica de la locuinta proprie ptr racordarea sistemului de supraveghere video comunal.
HCL 50/16.06.2021 Aprobarea schimbarii denumirii ob de investitie din "Reabilitare termica , schimbarea acoperisurilor la corpurilor de cladiri A si B........." in " Reabilitare, modernizare , extindere si dotare Scoala Dimitrie Sturza Popesti "
HCL 51/16.06.2021
HCL 53 /26.07.2021 Alegerea presedintelui de sedinta
HCL 54/26.07.2021 Aprobarea procesului verbal al sedintei extraordinare din data de 16.06.2021
HCL 55/26.07.2021 Aprobarea contului de executie bugetarape cele doua sectiuni pe trim II si trim III
HCL 56/26.07.2021 Aprobarea neasumarii responsabilitatii organiuzarii si derularii procedurii de atribuire contractelor cadru ptr achizitia produselor aferente cornu si laptele
HCL 57/26.07.2021 Aprobarea solicitarii Scolii Gimnaziale " Dimitrie Sturdza " POPESTI ptr alocarea de la bugetul local a sumei de 2.500 lei -fintare complementara ptr acoperirea cheltuielilor ptr concursuri scolare
Aprobarea indicatorilor tehnico-economici ptr UAT POPeSTI " Proiectul Regional de dezvolatre a infrastructurii de apa si apa uzata in jud Iasi in perioada 2014-2020
HCL 59/26.07.2021 Aprobarea Regulamentului activitatii culturale PREMII DE EXCELENTA , incepand cu anul 2021
HCL 60/26.07.2021 Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta din bugetul local a cetateanului >>>>>>>>cu domiciliu in comuna Popesti
HCL 52 Aprobarea instituirii unei taxe pentru utilizarea infrastructurii publice locale , drumuri comunale sau altei actegorii de drumuri
Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare de plen a CL Popesti din 26.08.2021
Aprobarea insusirii Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr 1/19.02.2021 cu anexele si nota de receptie nr 67/30.12.2020 a mojararii valorii de inventar a activului inscris in patrimoniul public cu denumirea Scoala veche Harpasesti sat Harpasesti 74 mp ,parter ,an 1900, nr de inventar 100009 cu suma de 2.894.189,89 lei
Aprobarea insusirii Procesului verbal de recptie la terminarea lucrarilor nr 21498/10.03.2021 si a majorarii valori de inventar a activelor inscrise in patrimoniul public cu denumirea de Scoala noua Popesti beton 430 mp P+1 an 1988( corp A) si scoala mijloc , sat Popesti 246 mp parter an 1969
Aprobarae rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei popesti la nivel de an si trim III ,2021
HCL 65 Aprobarea insusirii HCLPopesti 48/16.06.2021 privind declansarea procedurii de expropiere ptr o cauza de utilitate publica teren in suparfata de 2.500 mp , a Procesului berbal al comisiei de verificare de proprietate si a Hotararii nr 2 /04.08.2021 privind stabilirea cuantumului despagubirii din data 04.08.2021
HCL 66 aprobarea apartenentei drumurilor de explaotatie agricola si locale indentificate de Compartimentul Evidenta agricola si cadastru , la domeniul public al comunei Popesti jud Iasi .cnf Anexei nr 1
HCL 67 Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com Popesti la nivel de an si trim III, 2021
HCL 68 Aprobarea procesului verbal al sed ordinare de CL Popesti din data de 19.08.2021 si a procesului verbal a sed de indata din data de 21.09.2021
HCL 69 alegerea presedintelui de sedinta a CL Popesti ptr lunile cotombrie , noiembrie , decembrie ,2021
HCL 70 Arondarea UATC Popesti ,jud Iasi -pe linie de evidenta a populatiei la SCLEP oras Podu Iloaiei .jud Iasi
HCl 71 Aprobarea stabilirii unei sume fixe ce reprezinta , obligatia concesionarului de a depune cu titlu de garantie la contractele de concesiune a bunirilor de proprietate publica cnf preved. art 325, alin (7) din OUG 57/2019
HCL 72 Aprobarea valorii de inventar in cuantum de 37.211 lei ceea ce reprezinta existenta 9997 volume carti ramase in inventarul Bibliotecii Dimitrie Sturdza Popesti in urma prelucrarii in format electronic a fondului de carte EBLIBIOFIL
HCL 73 Aprobarea insusirii procesului verbal nr 7166/20.09.2021 al comisiei de speciale de inventariere a domeniului public si privat al UAT Popesti , jud Iasi
HCL 73 Stabilirea impozitelor so taxelor locale ptr anul 2022 partea I
HCL 73 Stabilirea impozitelor so taxelor locale ptr anul 2022 partea II
HCL 73 Stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr 2021 partea III
HCL 73 Stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr 2021 partea III
HCL 73 Stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr 2021 partea IV
HCL 73 Stabilirea impozitelor si taxelor locale ptr 2021 partea V
HCL 75 Aprobarea regulamentului privind concesionarea bunurilor imobile ce apartin domeniului public /privat al comunei Popesti
HCL 76 aprobarea metodologiei de vanzare a bunurilor imobile proprietate privata a com Popesti , jud Iasi
HCL 77 Aprobarea modificarii organigramei si a Statului de functii al ap de specialitate a primarului com Popesti, valabil la data de 09,09,2021
Aprobarea modificarii art 1 si art 2 cat si aprobarea revocarii art 3 din HCL 35/20,04,2021 privind modificarea pozitiilor nr 49,50 si 61 din anexa 58 , Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al CL Popesti , sectiunea I bunuri imobile , atestat prin HG 1354 /2001
HCL 79 Aprobarea revocarii art 1 si art 2 din HCL 51/16.06.2021
HCL 80 Aprobarea darii in folosinta gratuita a unei clase de la Scoala Obrijeni , Asociatiei Club Sportiv Power Box pentru desfasurarea activitatilor sportive de box , cu tinerii din comuna Popesti jud Iasi
Hcl 81 Privind desemnarea consilierilor locali din CL Popesti pentru a face parte din Consiliu de Adminitratie si Comisia de asigurare a calitatii a Scolii Gimnayiale " Dimitrie Sturdza " Popesti in anul scolar 2021-2022
HCL 82 stabilirea drepturilor salariale pentru functia Administrator Public al comunei Popesti , jud Iasi
HCL 83 Aprobarea cererii de finantare , a Studiului de fezabilitate a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general estimativ pentru proiectul EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN COMUNA POPESTI , JUD IASI
HCL 84 Aprobarea cererii de finantare , a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general estimativ ptr ob nou de investitie " Modernizare drumuri de interes local in comuna Popesti jud Iasi
Aprobarea procesului Verbal al sedintei ordinare a CL Popesti din data de 23.09.2021 si Procesului verbal al sed extraordinare a Cl Popesti din 29.09.2021
Aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al com Popesti la nivel de an si trim IV 2021
Aprobarea Contului de Executie bugetara cf art 49 alin 12 si 13 din Lg nr 273 /2006 a finantelor publice Locale , pe cele doua sectiuni pe trim III, 2021
HCL 88 Aprobarea mentinerii taxei de salubritate in com Popesti ,jud Iasi ptr anul 2022
HCL 89 privind modificarea si completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr 48/2009 consolidat prin act aditional
HCL 90 Aprobarea statului de Functii al aparatului de specialitate a primarului comunei Popesti ,jud Iasi valabil la data de 01.11.2021
HCL 92 Desemnarea unui reprezentant al CL Popesti ptr a face parte din comisia de evaluare privind ocuparea functiei de Director si Director adj
HCL 93 Aprobarea Procesului verbal al sed ordinare a Consiliului Local Popesti din data de 25.10.2021
HCl 94 Aprobarea procesului verbal al sed de indata a CL Popesti din data de 29.10.2021
HCL 95 Stabilirea unei valori de inventar ptr terenurile identificate de catre Compartimentul Evidenta Agricola si cadastru , pentru a putea fi inregistrate in evidenta contabila .
HCL 96 Aprobarea devizului general si a indicatorilor Tehnico-economici ptr ob de investitie Reabilitare si Modernizare a dispensarului din com Popesti jud Iasi
HCL 97 Aprobarea devizului general si a indicatorilor Tehnico-economici ptr ob de investitie Reabiliatre Modernizare , Extindere si dotare Scoala Gimnaziala Dimitrie Sturdza Popesti
HCL 98 Aprobarea Regulamentului privind acordarea titlului de CETATEAN DE ONOARE AL COMUNEI POPESTI
HCL 99 Aprobarea caietului de sarcini a proiectului tehnic si insusirea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor la ob de investitie " Interventii inlocuire acoperis la ob de investitie Construire magazie Primaria Popesti
HCL nr 100 Aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta

Vizualizari: 64
Data creare: 11-03-2021 12:00:15

Buget 2017

 

Documente pdf
Buget local 2017

Vizualizari: 73
Data creare: 02-03-2021 16:50:24

Buget 2018Documente pdf
Indicatori privind execuția bugetelor locale

Vizualizari: 72
Data creare: 01-03-2021 22:31:17

Grafic ședințe

 

Documente pdf
Grafic ședințe ianuarie, februarie, martie
Grafic ședințe aprilie, mai, iunie

Vizualizari: 53
Data creare: 01-03-2021 22:28:12

Anunțuri

 

Vizualizari: 65
Data creare: 01-03-2021 17:01:11

Anunțuri

 

Documente pdf
Autorizație de construire - 10.04.2019

Vizualizari: 62
Data creare: 01-03-2021 16:57:32

Proiecte de hotărâri

 

Documente pdf
Proiect de hotărâre - 03.12.2018
Proiect de hotărâre - 05.12.2018

Vizualizari: 70
Data creare: 01-03-2021 11:50:18

Anunțuri

 

Documente pdf
Anunț colectiv
Anunț colectiv acte administrative fiscale
Anunț Covid
Anunț APIA
Consultații optometrice gratuite
Anunț colectare deșeuri
Asociația de dezvoltare intercomunitară pentru salubritate
Strategie de contracarare
Regulament de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare al comunei
Salubrizarea localităților
PUBLICARE ANUNT DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL Achizitii publice si Investitii
PUBLICARE ANUNT DE PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL Compartimentul Financiar -Contabilitate
Anunt privind declansarea procedurii de expropiere pentru cauza de utilitate publica
Lista cu imobilul ce urmeaza a fi expropiat si numele propietarului precum si planul cu amplasamentul obiectivului de utilitate publica
Proces Verbal necesar pentru realizarea unor obiective de investitii de interes local ,judetean , national
Hotararea comisiei de verificare a dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale si acordarea despagubirilor
ANUNT EXAMEN PROMOVAREIN GRAD PROFESIONAL
DISPOZITIA NR 419/02.09.2021 BIBLIOGRAFIA PTR AXAMEN PROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL
CALENDARUL ACTIVITATILOR PTR ORGANIZAREA SI DESFASURAREA EXAMENULUI DE ROMOVARE IN GRAD PROFESIONAL IMEDIAT SUPERIOR
Anunt Proiect de hotarare aoptarea impozitelor si taxelor pt anul 2020.Partea 1
Anunt Proiect de hotarare aoptarea impozitelor si taxelor pt anul 2022.Partea 2
Anunt Proiect de hotarare aoptarea impozitelor si taxelor pt anul 2022.Partea 2
Anunt Proiect de hotarare aoptarea impozitelor si taxelor pt anul 2022.Partea 3
Proces Verbal rezultatul comisiei de promovare in grad .

Vizualizari: 148
Data creare: 01-03-2021 00:18:02

BEC

 

Documente pdf
BEC
Informații componenta BEC
Date contact BEC

Vizualizari: 61
Data creare: 01-03-2021 00:13:47

Lista candidaților pentru consiliul local 2020

 

Documente pdf
Lista candidaților

Vizualizari: 57
Data creare: 01-03-2021 00:00:15

Candidați pentru funcția de primar 2020

 

Documente pdf
Listă candidați

Vizualizari: 59
Data creare: 28-02-2021 23:58:47

Căsătorii 2016

 

Documente pdf
07.01.2016 - Publicație căsătorie Grosu Ioan și Crețu Crina-Ionela
07.01.2016 - Publicație căsătorie Lupoie Dumitru și Mangalagiu Vasilica
19.05.2016 - Publicație căsătorie Toader Ioan-Alexandru și Ionitoaie Ana-Maria
07.07.2016 - Publicație căsătorie Pricop Andrei și Tătaru Mihaiela-Roxana
08.07.2016 - Publicație căsătorie Cianciolo Pilippo și Chiperi Ioana
08.07.2016 - Publicație căsătorie Popescu Mihai și Agapie Diana-Raluca
14.07.2016 - Publicație căsătorie Vlad Mihai-Liviu și Scutaru Ștefana-Raluca
09.08.2016 - Publicație căsătorie Holbură Petru și Puiu Elena-Paraschiva
12.08.2016 - Publicație căsătorie David Constantin și Brînceanu Florina-Cosmina
11.08.2016 - Publicație căsătorie Pavel Marian și Murgu Codruța-Mihaiela
11.08.2016 - Publicație căsătorie Roman Bogdan-Constantin și Popescu Lăcrămioara
18.08.2016 - Publicație căsătorie Brînză Daniel și Ionescu Alina
18.08.2016 - Publicație căsătorie Grădinaru Sebastian și Ignat Morița-Cristina
25.08.2016 - Publicație căsătorie Zelincă Petru și Mardar Cristina
01.09.2016 - Publicație căsătorie Amorăriței Marius-Florin și Lefosse Mimma-Mihaela
22.09.2016 - Publicație căsătorie Miron Ion și Sturzu Diana
29.09.2016 - Publicație căsătorie Buzincu Ștefănel-Constantin și Pricope Mihaela
06.10.2016 - Publicație căsătorie Alupoae Ionuț și Lefter Georgiana
27.10.2016 - Publicație căsătorie Buiuciuc Florin și Munteanu Carmen-Dumitrița

Vizualizari: 55
Data creare: 28-02-2021 19:05:17

Hotărâri ale Consiliului Local 2020

 

Documente pdf
HCL 1 - 09.01.2020
HCL 2 - 09.01.2020
HCL 3 - 09.01.2020
HCL 4 - 30.01.2020
HCL 5 - 30.01.2020
HCL 6 - 30.01.2020
HCL 7 - 30.01.2020
HCL 8 - 30.01.2020
HCL 9 - 05.02.2020
HCL 10 - 05.02.2020
HCL 11 - 05.02.2020
HCL 12 - 19.02.2020
HCL 13 - 19.02.2020
HCL 14 - 19.02.2020
HCL 15 - 19.02.2020
HCL 16 - 19.02.2020
HCL 17 - 19.02.2020
HCL 18 - 19.02.2020
HCL 19 - 19.02.2020
HCL 20 - 19.02.2020
HCL 21 - 30.03.2020
HCL 23 - 30.03.2020
HCL 24 - 30.03.2020
HCL 25 - 30.03.2020
HCL 26 - 30.03.2020
HCL 27 - 27.04.2020
HCL 28 - 27.04.2020
HCL 29 - 27.04.2020
HCL 30 - 27.04.2020
HCL 31 - 27.04.2020
HCL 32 - 27.04.2020
HCL 33 - 27.04.2020
HCL 34 - 27.04.2020
HCL 35 - 27.04.2020
HCL 36 - 27.04.2020
HCL 37 - 27.04.2020
HCL 38 - 27.04.2020
HCL 40 - 27.04.2020
HCL 41 - 27.04.2020
HCL 42 - 27.04.2020
HCL 43 - 27.04.2020
HCL 44 - 19.05.2020
HCL 45 - 19.05.2020
HCL 46 - 19.05.2020
HCL 47 - 19.05.2020
HCL 48 - 19.05.2020
HCL 49 - 19.05.2020
HCL 50 - 19.05.2020
HCL 51 - 19.05.2020
HCL 52 - 19.05.2020
HCL 53 - 22.06.2020
HCL 54 - 22.06.2020
HCL 55 - 22.06.2020
HCL 56 - 22.06.2020
HCL 57 - 22.06.2020
HCL 58 - 22.06.2020
HCL 59 - 22.06.2020
HCL 60 - 22.06.2020
HCL 61 - 22.06.2020
HCL 62 - 22.06.2020
HCL 63 - 22.06.2020
HCL 65 - 10.07.2020
HCL 66 - 22.07.2020
HCL 67 - 22.07.2020
HCL 69 - 22.07.2020
HCL 70 - 22.07.2020
HCL 71 - 22.07.2020
HCL 72 - 22.07.2020
HCL 73 - 22.07.2020
HCL 74 - 22.07.2020
HCL 76 - 19.08.2020
HCL 76 partea 2 - 19.08.2020
HCL 76 partea 3 - 19.08.2020
HCL 76 partea 4 - 19.08.2020
HCL 77 - 19.08.2020
HCL 78 - 19.08.2020
HCL 79 - 19.08.2020
HCL 81 - 24.08.2020
HCL 82 - 14.09.2020
HCL 83 - 14.09.2020
HCL 84 - 14.09.2020
HCL 85 - 14.09.2020
HCL 87 - 14.09.2020
HCL 88 - 18.09.2020
HCL 89 - 14.09.2020
HCL 90 - 09.11.2020
HCL 91 - 09.11.2020
HCL 92 - 09.11.2020
HCL 93 - 09.11.2020
HCL 94 - 09.11.2020
HCL 95 - 09.11.2020
HCL 100 - 15.12.2020
HCL 101 - 15.12.2020
HCL 102 - 15.12.2020
HCL 103 - 15.12.2020
HCL 105 - 15.12.2020
HCL 106 - 15.12.2020
HCL 107 - 15.12.2020
HCL 108 - 15.12.2020
HCL 109 - 15.12.2020
HCL 110 - 15.12.2020
HCL 111 - 15.12.2020
HCL 112 - 15.12.2020
HCL 113 - 15.12.2020
HCL 114 - 15.12.2020
HCL 115 - 15.12.2020
HCL 116 - 15.12.2020
HCL 117 - 22.12.2020

Vizualizari: 57
Data creare: 27-02-2021 23:03:41

Hotărâri ale Consiliului Local 2019

 

Documente pdf
HCL 1 - 29.01.2019
HCL 2 - 29.01.2019
HCL 3 - 29.01.2019
HCL 4 - 29.01.2019
HCL 5 - 29.01.2019
HCL 6 - 29.01.2019
HCL 7 - 29.01.2019
HCL 8 - 29.01.2019
HCL 9 - 29.01.2019
HCL 11 - 29.01.2019
HCL 12 - 29.01.2019
HCL 13 - 29.01.2019
HCL 14 - 29.01.2019
HCL 15 - 29.01.2019
HCL 16 - 29.01.2019
HCL 20 - 28.02.2019
HCL 23 - 28.02.2019
HCL 24 - 28.02.2019
HCL 29 - 28.02.2019
HCL 30 - 28.02.2019
HCL 31 - 28.02.2019
HCL 32 - 28.02.2019
HCL 34 - 26.03.2019
HCL 35 - 26.03.2019
HCL 36 - 26.03.2019
HCL 37 - 26.03.2019
HCL 38 - 26.03.2019
HCL 39 - 26.03.2019
HCL 40 - 10.04.2019
HCL 41 - 22.04.2019
HCL 42 - 22.04.2019
HCL 43 - 22.04.2019
HCL 44 - 22.04.2019
HCL 45 - 22.04.2019
HCL 46 - 22.04.2019
HCL 48 - 16.05.2019
HCL 49 - 16.05.2019
HCL 50 - 16.05.2019
HCL 51 - 16.05.2019
HCL 52 - 16.05.2019
HCL 54 - 04.06.2019
HCL 55 - 04.06.2019
HCL 56 - 04.06.2019
HCL 57 - 04.06.2019
HCL 57 - Anexa 1 - 04.06.2019
HCL 58 - 04.06.2019
HCL 59 - 04.06.2019
HCL 60 - 18.07.2019
HCL 61 - 18.07.2019
HCL 62 - 18.07.2019
HCL 64 - 18.07.2019
HCL 65 - 18.07.2019
HCL 67 - 18.07.2019
HCL 68 - 18.07.2019
HCL 69 - 19.08.2019
HCL 70 - 19.08.2019
HCL 71 - 19.08.2019
HCL 71 - 19.08.2019
HCL 72 - 19.08.2019
HCL 73 - 19.08.2019
HCL 74 - 19.08.2019
HCL 75 - 19.08.2019
HCL 76 - 19.08.2019
HCL 77 - 19.08.2019
HCL 78 - 19.08.2019
HCL 80 - 19.09.2019
HCL 81 - 19.09.2019
HCL 82 - 19.09.2019
HCL 83 - 19.09.2019
HCL 84 - 19.09.2019
HCL 85 - 19.09.2019
HCL 86 - 19.09.2019
HCL 87 - 19.09.2019
HCL 88 - 19.09.2019
HCL 89 - 17.10.2019
HCL 90 - 17.10.2019
HCL 92 - 17.10.2019
HCL 93 - 17.10.2019
HCL 94 - 17.10.2019
HCL 95 - 17.10.2019
HCL 96 - 17.10.2019
HCL 97 - 17.10.2019
HCL 98 - 17.10.2019
HCL 99 - 17.10.2019
HCL 100 - 17.10.2019
HCL 101 - 17.10.2019
HCL 102 - 17.10.2019
HCL 103 - 13.11.2019
HCL 104 - 13.11.2019
HCL 105 - 21.11.2019
HCL 106 - 21.11.2019
HCL 107 - 21.11.2019
HCL 108 - 21.11.2019
HCL 109 - 21.11.2019
HCL 111 - 16.12.2019
HCL 113 - 16.12.2019
HCL 114 - 16.12.2019

Vizualizari: 60
Data creare: 27-02-2021 23:03:24

Hotărâri ale Consiliului Local 2016

 

Documente pdf
HCL 1 - 20.01.2016
HCL 3 - 20.01.2016
HCL 1 - 16.12.2016

Vizualizari: 50
Data creare: 27-02-2021 23:02:06

Raport de evaluare


 

Foto
Raport de evaluare 2016

Vizualizari: 73
Data creare: 27-02-2021 22:52:13

Program audiențe

 

Documente pdf
Program audiențe 2017

Vizualizari: 69
Data creare: 27-02-2021 22:50:03

Sate componente - Vama

Satul Vama s-a format după primul război mondial din locuitorilor satelor Popeşti, Rădeni şi Mădârjac, împroprietăriţi în anul 1921. Denumirea satului vine de la Vama pădurii Popeşti care se află în acelaşi loc, dar denumirea este mult mai veche, se pare că aici se făceau vămuiri la drumul ce mergea spre Vaslui sau de la Vaslui pe timpul lui Alexandru cel Bun, dar fiind şi una din vămile ţinutului Cârligăturii.

Vizualizari: 113
Data creare: 27-02-2021 19:00:18

Sate componente - Rădeni

Prima menţiune se găseşte în hotărnicia satului Melcineşti, uric al lui Ştefan cel Mare, la 20 noiembrie 1499. Satul îşi avea originea sa probabil într-un vechi rediu (rămăşiţă dintr-o pădure tăiată), cum ar fi rediul pe care l-am găsit în uricul satului Tomeşti (1497 iunie 22) sau mai sigur îşi are numele de la un străvechi Radu. Satul Rădeni era şi la începutul veacului al XV-lea.

În 20 noiembrie 1499 se menţiona pârâul Rădenilor25, iar la 16 august 1603 un martor din Rădeni.
La 20 ianuarie 1628, marii boieri dau mărturie lui lonaşco Jora, vornic de gloată, că au cumpărat părţi din satul Rădeni de la Petrea Ialţ şi rudele lui.

La 1744 satul Rădeni avea: 65 case, doi popi, un dascăl, un panţâr, un uşerel, Citeste mai mult...

Vizualizari: 128
Data creare: 27-02-2021 18:59:47

Sate componente - Pădureni

Satul Pădureni. aşezat la marginea pădurii Păuşeşti, a Imit fiinţă după primul război mondial începând cu anul 1922, ilm locuitori ai satelor Hărpăşeşti şi Păuşeşti care au fost împroprietăriţi la reforma agrară din 1921. Până în anul 1958 Nulul a purtat numele de Pîrlita, după denumirea unei văi ce cândva a fost acoperită cu pădure, dar care a fost defrişată prin ardere, iar pământul arat a fost împărţit la împroprietărire.

Vizualizari: 112
Data creare: 27-02-2021 18:59:18

Sate componente - Obrijeni

SatuI Obrijeni își trage numele cel mai probabil de la un Obreja sau de la „Obreje" care înseamnă muchie de deal, dacă avem în vedere dealul ce pleacă din Capu Dealului la nord şi continuă cu Dealul Popii la sud, ce la un loc formează o muchie.
Deși descoperirile arheologice de la Silişte şi Coşare: atestă existenţa locuitorilor în preistorie, dovezile existenţei satului Obrijeni, ca şi Mohorâţi, ne aduc la sfârşitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea. Între anii 1605-1608, întâlnim printre cei puşi să stabilească hotarul Scobâlţenilor, pe „Bârlici ot Obrijeni".
La recensământul populaţiei din anul 1774, satul Obrijeni, ţinutul Cârligătura, avea: 11 case, un „copil din casă" (Toader), 9 bimici, 6 slugi ale log Citeste mai mult...

Vizualizari: 152
Data creare: 27-02-2021 18:58:36

Sate componente - Hărpănești

Satul Hărpăşeşti (Arpăşeşti) îşi ia numele de la Arpaş, se întâlneşte prima dată într-un uric a lui Ştefan cel Mare la 12 ianuarie 1488 când e arătat că se află lângă Todireşti. îl mai găsim menţionat într-un document de la 28 martie 1560 al domnitorului Alexandru Lăpuşneanu, „... se mai adaugă a patra parte din satul Todireşti, cumpărat de Petru de la Arpăşeşti şi dată lui Dragu fost comis".La 3 iulie 1626 (7134) un document glăsuieşte Tudosia, fata Varvarei, nepoata Nastei şi Nastasia şi Prohira şi ... fetele Lupului, nepoate iarăşi Nastasiei, a vândut a noastră dreaptă ocină şi moşie, ce-au avut, dintr-o a treia parte de sat de Arpăşeşti, două părţi ce se cheamă acum Goeşti. Deci am vândut vast Citeste mai mult...

Vizualizari: 130
Data creare: 27-02-2021 18:58:05

Sate componente - Doroșcani

Satul Doroşcani este vechiul sat Melcineşti „aflat în apropiere de Rădeni, la răsărit se găseau Melcineştii din ( arligătură, unde cap de neam era Ştefan Melcin şi el trăitor sub Alexandru cel Bun..."
Satul îl aflu pomenit întâia oară la 1499 noiembrie 20. Ştefan cel Mare cumpără şi dăruieşte mănăstirii Voroneţului, satul din Cârligătură, anume Melcineşti, unde a fost Ştefan Melcin. Cumpărătura se face de la aceiaşi stăpâni întâlniţi la Tomeşti, „Dragoş Carîmbu şi verii lui, popa Luca Poltun şi fratele lui Ion şi sora lor Fedea şi nepoţii lor Nistor Gagea şi sora lor Visco, fiii lui (¡acea cel Bătrân, toţi nepoţii lui Petru Bertea".

La 8 aprilie 1632 (7140) apare o mărturie privind învoiala lui Ionaşco Jora, Citeste mai mult...

Vizualizari: 126
Data creare: 27-02-2021 18:57:33

Sate componente - Cioltani

Satul Cioltani (Gioltani). Alexandru cel Bun voievod, pentru că l-a slujit cu credinţă, dă lui Giurgiu Stângaci, printre alte sate şi Cioltani de la Glod". Se pare că în unele vremuri satul se afla pe lângă Podu Iloaiei, pe valea Bahluiului.
La 15 mai 1745, se menţiona existenţa acestuia în trupul moşiei Popeşti lângă iazul Neniului, lângă pârâul Ezereaua, la răsărit de Sineşti şi la vest de Popeşti.

Se pare că satul s-a mutat de pe valea râului Bahlui, într-o poiană din pădure; ulterior acesta a fost cumpărat de familia Neaniul, vornic în veacul al XVIH-lea. Probabil că acesta a făcut şi digul iazului ce azi se cheamă Iazul Neni. Deci ca localizare poate fi pe pantele din jurul acestui iaz.

La 8 iunie 1681, găsim m Citeste mai mult...

Vizualizari: 136
Data creare: 27-02-2021 18:11:01

Prezentare generală

Conacul Cantacuzino-Pașcanu din Popești, județul IașiÎn cadrul judeţului Iaşi, comuna Popești are ca vecini la nord, comuna Podu Iloaiei, la est comuna Dumeşti, la sud comuna Mădârjac şi la vest comunele Sineşti şi Lungani.

Anunțuri

Anunțuri

Imagini din comuna Popești, județul Iași

Comuna PopeștiImagini din comuna Popești, județul Iași